assessorament i reconeixement
El Servei d'assessorament acadèmic dels aprenentatges d’estudis professionals d’arts plàstiques i disseny per la seva correspondència amb l’experiència laboral, s'adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional, i l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació més idoni. Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Per la seva banda, el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges d’estudis professionals d’arts plàstiques i disseny per la seva correspondència amb l’experiència laboral, a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí.Carta de compromís (pdf)


Oferta de places


Famílies professionals i cicles de prestació del servei
 

Família professional
 
Cicle formatiu Nivell
 
Codi Núm. places

Comunicació gràfica i audiovisual
 
Gràfica Impresa CFGS CGE0 1

Comunicació gràfica i audiovisual
 
Gràfica Interactiva CFGS CGD0 1

Comunicació gràfica i audiovisual
 
Animació CFGS CGA0 1

Comunicació gràfica i audiovisual
 
Còmic CFGS CGHO 1

Comunicació gràfica i audiovisual
 
Il·lustració CFGS CGB0 1

Comunicació gràfica i audiovisual
 
Assistent al producte gràfic imprès CFGM CG10 1

Disseny d’interiors
 
Projectes i direcció d’obres de decoració CFGS 5855 2

Ceràmica artística
 
Modelisme i disseny ceràmic CFGS CEC0 2

Arts aplicades a l’escultura
 
Tècniques escultòriques CFGS ECA0 2
 
Requisits

Haver complert 18 anys i tenir acreditada alguna de les condicions següents, opcions:

-Nacionalitat espanyola
-Ciutadà de la Unió Europea
-Resident amb autorització de residència i/o treball a Espanya


Acreditar experiència laboral d’un any en el sector com a, opcions:

-Treballador assalariat
-Treballador autònom o per compte propi
-Treballador voluntari o becari
Criteris d’admissió

Criteris d’admissió al servei d’assessorament

L’ordre d’admissió al servei es realitzarà d’acord amb la major edat del sol·licitant i la justificació es farà mitjançant el document corresponent: DNI, NIE o passaport.Criteris d’admissió al servei de reconeixement

L'ordre d'admissió al servei si el nombre de sol·licituds al servei supera l’oferta de places del centre es farà seguint els següents criteris:
a) Haver fet la fase del servei d’assessorament; en cas d’empat es prioritzarà la major edat.
b) El major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu. ,
c) Un cop aplicats els criteris precedents, si resten persones sense plaça, els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, o en el seu cas el Consoci d’Educació de Barcelona els podran reassignar  a altres centres públics o bé tindran accés preferent per ser admeses en el mateix centre i cicle formatiu, en el curs acadèmic següent.Calendari del procés de reconeixement (pdf)

Calendari del procés d'assessorament (pdf)


Documentació

 

Documentació que es pot adjuntar:

-Currículum Vitae Europass

-Original o fotocòpia compulsada del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (informe de vida laboral), del Institut Social de la Marina o de la mutualitat on consta el nom de  l'empresa, i el grup de cotització,  i el període de contractació

-Certificat de l'empresa on consta específicament  la durada del contracte, l'activitat exercida, i el període de temps en el qual s'ha dut a terme l'activitat

-Original o una fotocòpia compulsada del contracte de treball

-Original o fotocòpia compulsada del certificat de la entitat o entitats on constin les activitats i les funcions relacionades amb el cicle formatiu i els mòduls professionals i el nombre total de dies/hores

-Certificat d'alta en el cens d'obligats tributaris

-Declaració amb el nom, els cognoms, el NIF, la signatura, una descripció de l'activitat que s'ha exercit relacionada amb el cicle formatiu i els mòduls professionals i el interval de temps en què s'ha dut a terme

-Prova admesa en dret de l'experiència laboral 

-Relació de les evidències de l'activitat exercida


 
Sol·licitud al servei d’assessorament i reconeixement (word)


Import del servei

 
El import del servei dels centres educatius dependents del Departament y estan recollits a l’ordre ENS/279/2012, de 31 d’agost.

Assessorament:

El import es de 60 euros en centres públics del Departament d’Ensenyament

Reconeixement:

Els imports en els centres dependents del Departament d’Ensenyament són els següents:

- Un mòdul de títol LOGSE: 40 euros
- Una unitat formativa de títol LOE: 18 eurossecretaria