batxillerat d'arts

 

La modalitat d’arts s’adreça a persones interessades en els fenòmens artístics caracteritzats per la sensibilitat, l’expressió i la creativitat.

En el Batxillerat d’Arts hi ha dues vies:
• Arts plàstiques, imatge i disseny
• Arts escèniques, música i dansa.

 

A la nostra escola s'imparteix el Batxillerat d'Arts Plàstiques Imatge i Disseny

La via d’arts plàstiques, imatge i disseny aplega un alumnat amb inquietuds entorn de les Belles Arts (dibuix, pintura i escultura), de les Arts Plàstiques ( joieria, esmalts, ceràmica, escultura, arts del mur, arts del llibre: enquadernació i gravat, tèxtil, indumentària ...), del món audiovisual, les arts gràfiques, el disseny: gràfic, d’interiors,  industrial i de moda, els mitjans de comunicació, la publicitat, la producció i gestió d’empreses del sector cultural o l’animació cultural i social.
L’Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo imparteix el Batxillerat d’Arts des de l’any 1987.

 

 

 

CURS 2016-2017
 Avaluació
El professor/a de cada matèria és qui decideix, al final del curs, si l’alumne/a n’ha superat els objectius, prenent com a referent fonamental els criteris d’avaluació.
Els resultats de l’avaluació de cada matèria s’han d’expressar mitjançant  qualificacions numèriques de zero a deu sense decimals.  Es consideraran superades les matèries amb qualificació igual o superior a cinc.
En el cas de les matèries amb continuïtat en els dos cursos, l’alumnat que tingui cursada i no superada la matèria
de primer curs no pot ser qualificat de la matèria de segon curs. Aquesta circumstància s’ha de consignar a les actes finals amb la menció “pendent de qualificació de 1r curs” (PQ).

Proves extraordinàries
Amb posterioritat  a l’avaluació final del curs, el centre ha de realitzar les proves extraordinàries de recuperació, ja programades prèviament, per a l’alumnat que no hagi superat totes les matèries en l’avaluació final.

Promoció de 1r a 2n
Els alumnes i les alumnes passaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries de primer curs o no tinguin superades dues matèries com a màxim.
L’alumne/a que passi al segon curs sense haver superat totes les matèries s’ha de matricular també de les matèries pendents de primer curs.
El centre organitzarà les consegüents activitats de recuperació i l’avaluació de les matèries pendents.
L’alumne/a que, en finalitzar el primer curs, hagi obtingut una avaluació negativa en tres o quatre matèries podrà optar entre tres vies:

a) Matricular-se  a primer curs renunciant a totes les qualificacions obtingudes en el curs anterior.

b) Matricular-se  només de les tres o quatre matèries en què hagi obtingut avaluació negativa.
L’alumne/a també podrà cursar per complementar el seu horari d’assistència, sense formalitzar matrícula, voluntàriament i en funció de les disponibilitats organitzatives del centre, el treball de recerca i les optatives de centre que es fan a la tarda.

c) Matricular-se  integrament a primer curs de Batxillerat  renunciant a les qualificacions obtingudes.Cal signar un
document de renúncia.

Permanència d’un any més en el mateix curs
L’alumnat no haurà de tornar a cursar les matèries treball de recerca i estada a l’empresa un cop les tinguin superades, encara que no passin al curs següent.
L’alumnat que en finalitzar el segon curs de Batxillerat tingui avaluació negativa en algunes matèries podrà matricular-se’n sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades.

Anul·lació de matrícula
Inscripció-matrícula extraordinària
La permanència en el batxillerat  serà, com a màxim, de quatre anys en el règim diürn.
Hi ha la possibilitat de fer l’anul·lació de la matrícula per tal de no perdre la convocatòria, argumentant i/o justificant-ne els motius també per escrit. El termini que enguany preveu el reglament és el 30 d’abril de 2013.

Treball de recerca
El treball  de recerca té caràcter individual.  En els casos en què el treball  que s’ha de fer prevegi alguna part de tipus experimental (treball de camp, laboratori o taller), aquesta investigació podrà fer-se en grups reduïts (entre dos i quatre alumnes). En aquests casos caldrà que el tutor  asseguri, en fer el seguiment  del treball,  que cadascun dels membres del grup assoleix els diversos objectius plantejats, i farà una avaluació individual de cada alumne/a. En particular, el dossier del treball i la presentació que se’n faci han de ser individuals.

És convenient considerar en el treball de recerca les etapes o fases següents:
• elecció del tema i de la qüestió que es vol investigar,
• plantejament de qüestions relacionades,
• planificació de la recerca,
• cerca d’informació,
• processament de la informació,
• síntesi de la investigació i explicació dels resultats,
• revisió de la feina feta,
• presentació de l’informe: redacció del treball i exposició oral.

Durant les diverses fases de realització del treball de recerca els alumnes han de ser assessorats i supervisats per un professor/a: el tutor/a  del treball de recerca. A més de l’orientació sobre les tècniques habituals emprades en qualsevol recerca, els tutors del treball han de vetllar perquè l’alumne/a  faci les tasques amb regularitat, usi adequadament les fonts d’informació, faci una correcta selecció de la informació i estructuri adequadament la presentació final. A tal fi es realitzaran entrevistes periòdiques per fer el seguiment del treball i establir fites per a les pròximes trobades. El tutor/a  del treball de recerca ha de ser present en totes les fases abans esmentades.
El seguiment de tutoria quedarà enregistrat en el dossier del treball de recerca.

Avaluació
El professor/a de cada matèria és qui decideix, al final del curs, si l’alumne/a n’ha superat els objectius, prenent com a referent fonamental els criteris d’avaluació.
Els resultats de l’avaluació de cada matèria s’han d’expressar mitjançant  qualificacions numèriques de zero a deu sense decimals.  Es consideraran superades les matèries amb qualificació igual o superior a cinc.
En el cas de les matèries amb continuïtat en els dos cursos, l’alumnat que tingui cursada i no superada la matèria
de primer curs no pot ser qualificat de la matèria de segon curs. Aquesta circumstància s’ha de consignar a les actes finals amb la menció “pendent de qualificació de 1r curs” (PQ).

Proves extraordinàries
1r Curs

Les proves extraordinàries  es faran entre els dies 2 i 4 de setembre de 2013.
2n Curs
Les proves extraordinàries  es faran entre el 17 i el 21 de juny de 2013.

Normativa d’assistència dels alumnes de batxillerat
1. L’assistència de l’alumnat de batxillerat a les classes i activitats de l’Escola és obligatòria.

2. El professorat només admetrà les absències que vagin acompanyades d’una justificació  oficial, és a dir, la justificació d’un organisme o entitat diferent de la família (metge, administració, empresa, etc.). Aquesta exigència és especialment important per a les convocatòries d’exàmens: l’absència injustificada a un examen pot comportar haver de recuperar-lo al següent trimestre, tot i que es podran considerar casos especials.

3. A la resta de casos (si l’alumne s’ha adormit, s’ha trobat malament, ha perdut el tren, ha hagut de fer un viatge, etc.), el professorat aplicarà la següent normativa:

3.1 L’alumne/a absent haurà de presentar per escrit una justificació raonada de la seva absència, mostrar-la als professors afectats i lliurar-la  al tutor. La justificació caldrà presentar-la el primer dia posterior a l’absència.

3.2 Si l’alumne/a falta a més de cinc hores al trimestre en les assignatures de dues hores setmanals, o a més de sis hores en les de tres o quatre hores setmanals, perdrà el dret a l’avaluació continuada.
Això significa que suspendrà el trimestre i haurà de recuperar-lo posteriorment, bé sigui durant el següent trimestre o a la prova de suficiència, al final de curs.

3.3 Dos retards a l’inici de les classes comptabilitzen com una falta.

4. Quan les absències de l’alumne/a  siguin reiterades i afectin a les diferents assignatures del currículum, el tutor avisarà els pares i recomanarà la seva baixa voluntària a l’Escola.

5. L’absència injustificada, sistemàtica i reiterada de l’alumnat de batxillerat durant 15 dies lectius, podrà comportar la baixa de l’alumne/a. En el moment que s’arribi  a acumular  aquest període d’absència,  li serà notificada aquesta circumstància a l’alumne/a absentista i als seus pares o tutors legals, en el cas d’alumnes menors d’edat. Si en el termini d’una setmana no justifica la seva absència, la matrícula de l’alumne/a  serà anul·lada per absentisme continuat no justificat i la seva vacant podrà ser ocupada per una altra persona.


estudis