cicles formatius de grau superior

Cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny
Els cicles de formació específica tenen l’objectiu  de capacitar els alumnes per exercir una activitat  artística professional determinada, mitjançant l’adquisició i el domini dels conceptes i les tècniques artístiques i de disseny, del coneixement dels materials i les eines necessàries per executar els treballs propis del seu oficiEls cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny s’agrupen en diferents famílies professionals.

Durada i estructura
Els cicles formatius de Grau Superior tenen una durada de dos cursos, més la realització d’un Projecte Final que s’ha de presentar al final del trimestre del curs següent.
Durant el curs 2011-2012 s’ha iniciat l’aplicació de la LOE en els ensenyaments  artístics.  En el cicle de ceràmica artística, això comporta la incorporació del projecte final al segon any dels estudis i s’anomena projecte integrat.
El currículum inclou ensenyaments teoricopràctics en el centre educatiu, una fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers i un projecte final.

Titulació
La superació d’un cicle superior donarà dret a l’obtenció del títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny de la corresponent especialitat d’una família professional.
El títol de tècnic superior permetrà l’accés als estudis superiors i universitaris.

Condicions d’accés
Per accedir als cicles de grau superior d'arts plàstiques i disseny cal tenir el títol de batxiller i superar la prova específica d'accés.

També s'hi pot accedir sense reunir els requisits acadèmics, superant la prova d’accés, a partir de l'any en què es compleixen els 19 anys d'edat, o els 18 si s'acredita estar en possessió del títol de tècnic d'arts plàstiques i disseny (cicle de grau mitjà) relacionat amb els ensenyaments als quals es vol accedir.

D'altra banda, tenen accés directe a cicles de grau superior i no han de fer la prova específica d’accés, les persones que puguin acreditar estar en una de les situacions següents:

a) Tenir el títol de batxiller de modalitat d'arts o l'artístic experimental o batxillerat d'altres modalitats si s'han cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques de la modalitat d'arts.

b) Tenir el títol de graduat/ada en arts aplicades i oficis artístics en alguna de les especialitats dels plans d'estudis regulats pel Decret 2127/1963, de 24 de juliol; Reial decret 799/1984, de 28 de març, i Reial decret 942/1986, de 9 de maig.

c) Tenir el títol de tècnic/a superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d'accés, d'acord amb la classificació següent:


Famílies d'arts plàstiques i disseny / Famílies de formació professional

_Arts aplicades al llibre / Arts gràfiques

_Arts aplicades a la indumentària / Tèxtil, confecció i pell; Imatge personal

_Art floral / Activitats agràries

_Ceràmica artística / Vidre i ceràmica

_Disseny d'interiors / Edificació i obra civil

_Disseny gràfic / Arts gràfiques; Comunicació, imatge i so

_Disseny industrial / Fabricació mecànica; Fusta i moble

_Tèxtils artístics / Tèxtil, confecció i pell

d) Tenir el títol superior de disseny, de conservació i restauració de béns culturals, o certificat de superació de la prova d'accés.

e) Tenir el títol superior d'art dramàtic en l'especialitat d'escenografia.

f) Tenir el títol d'enginyeria tècnica en disseny industrial.

g) Tenir el títol de llicenciatura de belles arts o certificat de superació de la prova d'accés.

h) Tenir el títol d'arquitectura.

i) Tenir una resolució d'exempció de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Quan la resolució d'exempció s'ha donat per acreditar experiència laboral, la qualificació a efectes de baremació serà 5.

Pràctiques a l’empresa
La formació en centres de treball permet a l’alumnat familiaritzar-se  amb la vida laboral. Aquestes pràctiques es podran realitzar a partir del segon curs, excepte repetidors  de primer curs. Per a la seva realització és obligatori que l’alumne/a  estigui matriculat  al centre, que es realitzin dins del curs escolar (de setembre a juny) i podran consistir en:
1. La realització  de pràctiques en entitats de titularitat pública o privada;
2. La realització de treballs acadèmicament dirigits o integrats en el currículum del cicle, sempre i quan no sigui en
la pròpia escola;
3. La realització d’activitats efectuades en el marc d’intercanvis estatals o internacionals.

Projecte final
L’alumnat podrà proposar lliurement el tema del treball. El Projecte ha d’aportar propostes innovadores i creatives. L’alumne/a comptarà amb l’ajuda d’un professor tutor. Es contempla la possibilitat d’un tutor extern (professional de l’especialitat i/o representant d’entitats o institucions relacionades amb l’especialitat).
La convocatòria ordinària de projecte final és al mes de febrer i l’extraordinària té lloc durant el mes de juny. Per presentar-se al Projecte final l’alumnat ha de tenir aprovades totes les assignatures del currículum. No obstant això, si només estan pendents de superació dos mòduls que no siguin Projectes, es pot matricular i presentar el Projecte final un cop superats aquests.
La defensa i presentació del Projecte final és de caràcter  públic i està oberta a qualsevol persona interessada. Per a la presentació del Projecte davant del tribunal, cada alumne/a disposarà d’un màxim de 20 minuts, que es distribuiran de la manera que l’aspirant cregui oportú. Si cal, es destinarà  un màxim de 10 minuts per respondre les preguntes que puguin plantejar els membres del tribunal.
La qualificació del Projecte final s’expressa en xifres del 0 al 10 amb un decimal. La nota del projecte final fa mitja al
50% amb les notes del cicle.
Per concrecions més especifiques de cada cicle, consultar la normativa  específica de projectes finals.

Avaluació
L’avaluació serà trimestral. Després del tercer trimestre hi ha un període de recuperació parcial o total dels mòduls pendents.
Els criteris de suficiència i recuperació els estableix el professor/a de cada mòdul de forma independent. La qualificació de les avaluacions s’expressa amb nombres enters de l’1 al 10.

Convocatòries
Els Cicles Superiors es poden realitzar amb un nombre màxim de quatre cursos. En el cas que es cregui oportú, el di- rector, prèvia sol·licitud argumentada,  podrà concedir una última convocatòria extraordinària. Hi ha la possibilitat de fer l’anul•lació de la matrícula per tal de no perdre la convocatòria, argumentant i/o justificant-ne els motius també per escrit. El termini que enguany preveuen les instruccions d’inici de curs és el 30 d’abril de 2013.

Promoció de curs
Per a promocionar de curs i per tant matricular-se a segon, caldrà haver superat la quantitat de mòduls que conformin almenys el 75% de les hores lectives de primer curs. L’alumnat que no superi un curs l’haurà de repetir presencialment, llevat dels mòduls finalitzats i avaluats positivament. Aquest alumnat podrà cursar mòduls del curs següent quan organitzativament sigui possible, atenent les incompatibilitats  entre mòduls de primer i segon, previ vist-i-plau del tutor. En cas de promocionar  a segon curs amb mòduls pendents de primer, aquests es poden cursar de forma no presencial a excepció dels qualificats negativament per manca d’assistència.

Reclamació de notes
D’acord amb l’article  21.2.d) i e) de la Llei 12/2009, d’educació, i el Decret 279/2006,

Reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg del curs
Les reclamacions respecte a les qualificacions  obtingudes al llarg del curs, si no es resolen directament entre el professor i l’alumne afectats, es presentaran al tutor, el qual les traslladarà al departament o seminari corresponent per tal que s’estudiïn.

Reclamacions per qualificacions finals de curs o de projecte/obra  final
Les reclamacions respecte a les qualificacions  obtingudes i comunicades a l’alumne al final de cada mòdul, si no les resol directament la junta d’avaluació, caldrà adreçar-les per escrit al director del centre en el termini de dos dies lectius. El director traslladarà la reclamació al departament o òrgan equivalent que correspongui per tal que, en reu- nió convocada a aquest efecte, estudiï si la qualificació s’ha atorgat d’acord amb els criteris d’avaluació establerts i formuli la proposta corresponent. Si consta tan sols d’un o dos membres, l’òrgan s’ampliarà fins a tres amb els pro- fessors que el director designi (entre els professors d’altres matèries del mateix àmbit o entre els càrrecs directius).

Assistència i puntualitat
L’assistència a les classes és obligatòria. Cal justificar al tutor/a i al professorat la no assistència. L’absència superior al 20% podria motivar  la no avaluació  contínua.  Es consideren obligatòries totes les activitats fora del centre que es realitzin dintre de l’horari lectiu.
És indispensable ser puntuals. Els professors poden no deixar entrar a classe un cop aquesta s’ha iniciat. Tant l’assistència com la puntualitat són aspectes avaluables.


Dossier del curs 2017-2018

(PDF descarregable)

Al pdf hi trobareu informació sobre:

- Estructura
Crèdits ECTS
Formació en Centres de Treball
- LOGSE
- LOE
Promoció de curs
Reclamació de notes
Anul·lació de matrícula
Crèdits de lliure disposició de la família de Comunicació Gràfica i Audiovisual
2x3 Dos cicles de Grau Superior en tres anys
Distribució dels mòduls i número d'hores setmanals
- Calendari del cursestudis