homologacions i convalidacions

ESTUDIS ESTRANGERS NO UNIVERSITARIS

Homologar títols i estudis de sistemes educatius estrangers amb els títols equivalents espanyols no universitaris vol dir reconèixer la seva validesa oficial a Espanya. L'homologació suposa el reconeixement del grau acadèmic corresponent, habilita per continuar estudis d'un altre nivell educatiu espanyol i implica el reconeixement dels efectes professionals inherents al títol espanyol de referència.
Convalidar estudis estrangers d'educació no universitària vol dir declarar la seva equivalència amb els estudis espanyols corresponents perquè la persona interessada pugui continuar els estudis en un centre docent espanyol.
Tota la informació en relació a homologacions i convalidacions d'estudis estrangers no universitaris es troba a:
Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya

ESTUDIS ESTRANGERS UNIVERSITARIS

Per obtenir informació sobre homologacions i convalidacions d'estudis estrangers universitaris cal consultar el web de:
Ministerio de Ciencia e Innovación

secretaria