pràctiques a les empreses

La formació pràctica es realitza en empreses, estudis o tallers.
En el Cicles Formatius es fa durant el segon curs.  En els Estudis Superiors de Disseny a trecer o quart curs
Pot consistir en:
• La realització de pràctiques en entitats de titularitat pública o privada.
• La realització de treballs acadèmicament dirigits i integrats en el currículum, que es pot dur a terme a la pròpia escola.
• La realització d’activitats efectuades en el marc d’intercanvis estatals o internacionals.
El seguiment de l’alumnat en formació en centres de treball es realitza pel tutor/a del curs, mitjançant contactes amb els responsables de les empreses i amb el propi alumnat.
Aquesta formació  permet a l’alumnat de familiaritzar-se amb la vida laboral (objectiu d’inserció), al mateix temps que li permet completar la formació en el seu camp professional (objectiu de qualificació).

Professor responsable: Jordi Badal

Adreça de contacte: practiques@paugargallo.cat 

 

escola / empresa