òrgans de govern

Equip directiu de l’Escola Pau Gargallo

L’equip directiu està format pels següents professors:

Director: Llogari Casas
Cap d’estudis: M.Rosa Autonell
Directora adjunta: Cristina Prats
Coordinador pedagògic: Josep Folch
Coordinador ESDAP:  Silvestre Oliveras
Secretaria: Ana TroitiñoÒrgans de coordinació

Cicles formatius: Jordi Badal 
Estudis superiors: Silvestre Oliveras 
Informàtica: Ramon Vilalta 
Llengua, interculturalitat i cohesió social: Julia Hernández 
Batxillerat/exposicions: Iolanda Garcia 
Prevenció de riscos: Joaquim Riera
 
 

Caps de Departament:

Cicles Formatius Grau Mitjà:
Assistent al producte Gràfic Imprès:
Montse Sayol

Cicles Formatius Grau Superior:
Animació / Còmic: Daniel Seguí
Modelisme i matriceria ceràmica / Tècniques escultòriques: Joan Artigas
Gràfica Interactiva: Xavier González
Gràfica Impresa: Montse Sayol
Il·lustració: Maria Núñez
Projectes i direcció d’obres de decoració: Jordi Gomis

Estudis Superiors de Disseny:
Disseny Gràfic: Silvestre Oliveras


 

Coordinacions

Comunicació: Maria Moll
Erasmus: Manel Clemente i Carles Torné
Imatge: Lluís Soler
Projectes interns: Miquel Aregay
Gestió web: Zaira Anselmo
 


Equip directiu de l’ESDAP (Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques)

Olga Adroher
Carme Ortiz
David Serra
Marta Tous


 

Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan màxim de govern i vetlla pel bon funcionament del conjunt de l’escola. Està integrat per representants dels alumnes (4), del claustre de professors (4), del personal d’administració i serveis (1), el director, la cap d’estudis, un representant de l’Ajuntament i el secretari de direcció que té veu però no té vot. Es reuneix com a mínim un cop al trimestre i es renova parcialment cada dos anys.

Els representats dels alumnes pel present curs són: Maria Benito Martínez, Elisa Bascón, Marta Brazo Alonso i Patricia Domènech. 

 

Claustre

El claustre de professors està integrat per tots els professors de l’escola i es reuneix periòdicament per a programar les activitats docents, escollir els seus representants al Consell Escolar, fixar i coordinar criteris sobre avaluació, recuperació, tutories, informar i aportar propostes al Consell Escolar i a l’equip directiu.

escola